TJENESTER

Veritakst

EN OVERSIKT OVER VÅRT TJENESTETILBUD

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Næringstakst | Næringseiendom | Utbyggingsområde | Skattetakst | Verditakst (Image by Magne)

NÆRINGSTAKST

Taksering av næringseiendom / næringsbygg og tomter / utbyggingsområder

Trenger du uavhengig takst eller rådgivning i forbindelse med grunnlag for eiendomsskatt og/eller formuesskatt, refinansering, eller salg av din næringseiendom? Er din eiendom rammet av ekspropriasjon / grunnerverv? Eller skal du kjøpe en næringseiendom eller en tomt for investering og/eller utvikling? Vår takstmann kan hjelpe deg med å gi råd og sette pris på dine verdier uansett formål for taksten, og har allsidige kompetanse innenfor verditaksering av næringseiendom og omkringliggende fagfelt.

VERITAKST er seritifisert i Norsk takst for taksering av næringseiendom og utbyggingsområder. Våre rapporter er i tråd med Norsk takst sine retningslinjer, og baserer seg på internasjonal takststandard.

 

Les mer om verditaksering av næringseiendom ved å klikke her.

SKADETAKST

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst for taksering av bygningskader, skader på innbo / løsøre og driftsløsøre og naturksade

Vår takstmann takserer og bistår i alle typer skader; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner;

både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre:

 • Vannskade

 • Brannskade

 • Naturskade

 • Kaskoskade

 • Skader etter boligutleie

 • Innbrudd/tyveri og hærverk

Klikk her for mer info om de forskjellige skadetypene.

VERITAKST har bred erfaring og kompetanse i forbindelse med taksering av innbo og løsøre. Vi utfører også skadeoppdrag som fjerntakst / kontortakst i hele landet - da primært på privat innbo og løsøre og driftsløsøre saker - privat og næring.

Kan du dokumentere verdiene i ditt hjem?

Les mer om innbo og løsøre - dine verdier i hjemmet - ved å klikke her.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Skadetakst | Bygningsskade | Skade på innbo og løsøre | Vannskade | Brannskade | Naturskade | Kaskoskade | Takst etter hærverk, innbrudd og tyveri

TAKST VED EKSPROPRIASJON / TAP AV EIENDOM OG STRIPEERVERV

Er din eiendom rammet av ekspropriering - det være seg alt i fra større grunnavståelser til mindre stripeerverv? VERITAKST kan bistå grunneier / advokat i saker som omhandler ekspropriasjon og grunnerverv for å vurdere verdi av grunnervervet.

Statens vegvesen er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i vegloven § 50. Grunnervervet som gjennomføres er i hovedsak med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. I de tilfeller man ikke kommer til enighet / minnelig avtale om erstatning, gjennomføres ekspropriasjonsvedtak ved skjønn i domstolene.

Ekspropriasjon betyr å bli fratatt fast eiendom, eller rettighet til eiendom. Hensynstatt eiendomsretten fastslår Grunnlovens § 105 at full erstatning skal gis ved ekspropriasjon. Det vil si at parten som overtar eiendommen (eksproprianten), må gi full erstatning for eiendommen til den opprinnelige eieren (ekspropriaten). Full erstatning betyr den høyeste verdien av salgs-, bruks- eller gjenanskaffelsesverdien av eiendommen. Ulempeerstatning kan også gis - det være seg ved forhold der ekspropriasjonen medfører ekstra støy, støv, skjemmende innsyn eller lignende på eiendommen.

Noe gode råd fra Huseiernes Landsforbund:

 • Du har krav på å få dekket utgifter til advokat og annen sakkyndig hjelp. Kom i kontakt med en advokat så tidlig som mulig. Be gjerne om referanser og velg en advokat som kan feltet. Annen sakkyndig hjelp du kan ha krav på er takstmann, eiendomsmegler, sivilagronom for bønder etc.

 • Er dere flere grunneiere, kan det være lurt å organisere seg og velge en felles advokat...

 • Selv om det kan føles som staten kommer og valser over deg som boligeier, er det lurt å etablere et godt tillitsforhold fra start...

 • Det kan være lurt å orientere seg i boligmarkedet og kikke på alternativer tidlig. Skulle du finne en bolig du mener tilsvarer din egen før erstatningssummen er avgjort, kan det godt hende staten gjør en rask avgjørelse og sier du kan by på eiendommen.

Mer info om grunnerverv og avståelse av eiendom finner du på Statens Vegvesen sine sider.

VERITAKST kan bistå både privatpersoner, bedrifter og advokater ved ekspropriasjonsspørsmål. Det er mange former for grunnerverv, og mange måter å komme frem til verdi på. I de tilfeller man for eksempel skal vurderes og enes om en markedsverdi (salgsverdi) på en bolig som skal eksproprieres, kan en løsning være at både grunneier og staten engasjerer hver sin takstmann og drar på felles befaring sammen.

En annen sak hvor det ofte vil være behov for en fagkyndig takstmann er i tilfeller der det skal bygges nye fortau, sykkelveier, samt ved utvidelse av veier og lignende. Grunneier blir implisert fordi han/hun må avstå i fra mindre arealer, «striper», fra sin eiendom - og rammes av såkalt stripeerverv. VERITAKST vurderer verdien av tapt del av eiendommen etter gjeldende prinsipper.

Klikk her for mer info rundt verdsettelsesprinsippene, og her om du ønsker å vite mer om viktige momenter ved erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av fast eiendom.

VERITAKST | Takst ved ekspropriasjon | Tap av eiendom og stripeerverv | Grunnerverv
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Boligsalgsrapport | Tilstandsrapport | Tilstandsgrad | Boligsalg | Boligtakst | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

TILSTANDSRAPPORT / BOLIGSALGSRAPPORT

Skal du selge bolig? Da trenger du en tilstandsrapport, også kalt boligsalgsrapport, som dokumentasjon før megleren skal selge boligen. VERITAKST er sertifisert både på bolig tilstand og verdi, og kan bistå deg i prosessen sammen med eiendomsmegler. 

Tilstandsrapporten ved boligsalg utføres i henhold til Norsk Standard (NS 3434 eller NS 3600), og i tråd med øvrige retningslinjer gitt av Norsk takst. Rapporten er tilpasset avhendingsloven, og har som overordet formål å beskrive byggets tilstand. En beskrivende og presis takstrapport er viktig for å minimere en potensiell konflikt ved en boligtransaksjon. De aktuelle områdene i boligen graderes basert på tilstandsgrad; TG 0 - TG 3; herunder ingen til kraftige symptomer. Les mer om boligsalgsrapporten på Norsk takst sine sider ved å trykke her.

VERITAKST utfører også detaljert energimerking av din bolig. Les mer om denne tjenesten her.

En tilstandsrapport kan også være aktuell i forbindelse med for eksempel refinansiering av lån, arvet bolig der man ønsker en mer detaljert rapport før deling av bo, eller at du som huseier selv ønsker å vite noe om byggets tilstand og hva som bør utføres av arbeid. Tilstandsrapporten kan videre danne grunnlag for en utvidet vedlikeholdsplan ved behov.

ENERGIMERKING AV BOLIG /

ENERGIATTEST

For alle private bygninger og boliger over 50 m² som skal selges eller leies ut skal energiattesten brukes i markedsføringen. Yrkesbygg / næringsbygg over 1000 m² skal alltid ha gyldig energiattest. VERITAKST kan foreta en detaljert energimerking av din bolig - både i ledd av boligsalg, eller før / etter utført rehabilitering av bolig.

Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Energikarakteren og dens skala går fra A som best til G som dårligst, og er delt inn på følgende måte:

A-B:

Lavenergibygninger, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C:

Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

D-G:

Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Når energimerkingen er gjennomført, får boligen din en energiattest. Den skal legges frem når du leier ut eller selger boligen din. Energiattesten gir også en oversikt over hvilke tiltak du kan utføre for å gjøre boligen din mer energieffektiv. Energiattesten er gyldig i 10 år. Gjør du noen energitiltak, kan du, eller takstmann, når som helst oppdatere energiattesten. Husk også at om du skal kjøpe en bolig, skal den ha en energiattest (kilde: dibk.no).

Les mer om energimerking på Energimerking.no

Det er for øvrig Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med energimerkingen.

VERITAKST | Energimerking av bolig | Energiattest
Energimerket ENOVA
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Byggelån | Byggelånskontroll | Forhåndstakst | Verditakst (Image by Alexander Andrews)

BYGGELÅNSKONTROLL
FORHÅNDSTAKST / VERDITAKST

VERITAKST følger opp ditt byggeprosjekt på vegne av långiver

Långiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen. Eventuell teknisk kontroll sørger byggherren normalt for selv.

Hvordan utføres byggelånskontroll?

VERITAKST følger opp ditt byggelån ved å utføre en fysiske byggelånskontroll på byggeplassen i tråd med betalingsplanen / inngående fakturaer i fra den utførende entreprenøren. De verdier som er tilført byggeprosjektet kontrolleres opp mot det fakturabeløpe entreprenøren / underleverandører krever.

Antall kontroller varierer ut ifra prosjekts størrelse - men normalt minimum 5 kontroller gjennom byggeprosjektets fremdrift. For at en byggelånskontroll skal være mest smidige for alle parter, og for å holde kostnadene nede - både med hensyn til prosjektledelse og byggelånskontroll - anbefaler VERITAKST en betalingsplan etter gitte milepæler. Byggeprosjektets fremdrift styres og faktureres da i henhold til betalingsplanen, og gir forutsigbarhet både for entreprenør, tiltakshaver, byggelånskontrollør og bank.

 

Kontrollene og milepælene kan være som følger:

 1. Første byggelånskontroll: Når grunnarbeid / grunnmur er ferdig

 2. Andre byggelånskontroll: Når huset er lukket / før isolering

 3. Tredje byggelånskontroll: Når ferdig isolert og plastret innvendig, og det meste av innvendige arbeider er ferdige

 4. Fjerde byggelånskontroll: Når det meste av arbeidene er ferdig på byggeprosjektet, og typisk rundt 85-90% av verdiene er tilført

 5. Femte byggelånskontroll: Før ferdigbefaring og overtakelse - herunder ved konvertering av byggelånet

I forkant; herunder i forbindelse med finansiering av byggeprosjekt; er det ofte aktuelt med en verditakst av huset i form av en forhåndstakst. Forhåndstaksten sier noe om verdien på bygget etter prosjektets ferdigstillelse. Flere långivere krever forhåndstakst som garanti og sikkerhet før byggelån innvilges. 

Når bygget står ferdig, ved konvertering av byggelånet, foretas det ofte en avsluttende verditakst - både for en sluttdokumentasjon opp mot banken, samt til personlig bruk for ved til eksempel innhenting av tilbud på langsiktig finansiering/refinansiering.

VERITAKST bistår deg gjennom byggeprosjektet.

BISTAND VED BOLIGKJØP

Har du funnet DRØMMEBOLIGEN, men er usikker på hva som faktisk står i tilstandsrapporten, og hva tilstandsgraden egentlig innebærer? Ønsker du faglig, teknisk bistand i forbindelse med visning?

Å kjøpe ny bolig er ofte en av de viktigste materialistiske avgjørelsene man ​tar i livet. En ting er å emosjonelt falle for et hus, en annen ting er å vite hva man faktisk kjøper - og ikke minst om man har råd til boligen - gitt hva man bør foreta seg av utbedringer. Det er ikke alltid slik at alt som glitrer er gull.

Vår takstmann kan bistå deg i prosessen, og være med deg på visning om du ønsker det, som et par ekstra øyne - da spesielt rettet mot boligens tekniske stand.

Utgangspunktet for vår vurdering vil vært tilstandsrapporten som foreligger den aktuelle bolig, og tolkning av denne sammen med visuelle betraktninger (ingen inngrep i konstruksjon) på plassen. I tillegg så vil vi gi råd opp mot egenerklæringsskjema, og hva man bør være spesielt oppmerksom på i så måte om det foreligger flere anmerkning fra selger der.

 

Dersom det er ønskelig med et estimat for utbedring av vesentlige mangler, og kostnadsestimat for løpende vedlikehold de neste 5 årene, så kan også dette utarbeides på forespørsel.

Kontakt VERITAKST for å vite mer om hva du legger inn bud på slik at du minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser når boligen blir din!

Vår kompetanse - din trygghet.

VERITAKST | Bistand ved boligkjøp | Kjøp av ny bolig | Boligsøk | Visning
VERITAKST | Våtromskontroll | Uavhengig kontroll | Renovering av bad

VÅTROMSKONTROLL /

UAVHENGIG KONTROLL

Tenker du å pusse opp badet ditt? VERITAKST anbefaler at en takstmann / uavhengig kontrollør sjekker arbeidene også for ikke-søknadspliktige våtrom.

 

Hvorfor? Det gir deg en sikkerhet på at du får levert kvalitet, og at du får et bad som er tett, og som er utført etter de krav og ytelser som fremgår av teknisk forskrift.

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) sier at:

 

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(ref. § 13-15 i TEK17 om Våtrom og rom med vanninstallasjoner)

Konsekvensen av dårlig utført våtromsarbeid kan være store, og ofte oppdager man det gjerne ikke før det har gått en stund. I ytterste konsekvens får man levert et våtrom som ikke er tett, eller et våtrom som får tilstandsgrad 2 i en tilstandsrapport fordi fallet på baderomsgulvet er utilstrekkelig. Man kan ende opp med å ha betalt mye penger for dårlig utført arbeid.

VERITAKST kan hjelpe deg med å sjekke at arbeidene er tilstrekkelige prosjektert - det vil si at vi i forkant av arbeidene sjekker at prosjektering (det vil si tegning av våtrom som viser slukets plassering i plan og høyde, samt fallretning) foreligger, og at den ivaretar veiledning til teknisk forskrift. Når membran er lagt/smørt, kommer vi inn for kontroll av sluk, membran, mansjetter, sisterneløsning og fall - og dokumenterer dette med bilder og eventuelle avvik som utførende anbefales rettet opp i før arbeidene kan fortsette.

Vi vil også sjekke at produktene som brukes til våtrommets tettesjikt er av riktig og egnet kvalitet.

Kostnaden for en slik kontroll er lav om man tenker hva et bad koster, og spesielt hvor dyrt et bad kan bli om det er gjort feil - og man potensielt må igjennom en lang og frustrende reklamasjonsprosess.

VERITAKST er god våtromsbedrift gjennom Fagrådet for våtrom (FFV), og har til sammen mer enn 25 års erfaring med våtrom; både som utførende, prosjekterende og kontrollerende.

SKADETAKST /

TAKST INNBO OG LØSØRE

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst for taksering av bygningskader, skader på innbo / løsøre og driftsløsøre og naturskade

Vår takstmann takserer og bistår i alle typer skader; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner;

både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre:

 • Vannskade: Herunder ved rørbrudd / vannlekkasje, vann som trenger inn via terreng og grunnen, ved tilbakeslag, samt andre type vannskader.

 • Brannskade: Både ved større brannskader og mindre skader typisk ved nedsoting og skade etter bruk av pulver brannslukningsapparat.

 • Naturskade:

  • Stormskader: Ved ekstremvær og vind der vindstyrken har vært over 20,8 m/s (liten storm og oppover).

  • Flomskader m.m.: Det være seg ekstraordinær nedbør som fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse (vassdrag som går utover sine normale bredder) og/eller som danner villbekker i skrånende terreng som fører til ekstraordinær skade.

 • Kaskoskade: Typiske uhellsskader i hjemmet som noen ganger kan føre til kostnadsdrivende følgeskader.

 • Skader etter boligutleie: Herunder vurdering av hard bruk etter endt utleie, før leieforholdet opphører/depositum tilbakebetales, der forventet slitasje vektes opp mot slitasje og skader utover det forventede og påregnelige.

 • Innbrudd/tyveri og hærverk: Å ha ubudne gjester, spesielt i egen privat bolig, er en ubehagelig opplevelse. VERITAKST har lang erfaring i slike saker, og hjelper deg smidig igjennom prosessen med å få oversikt over det du har krav på, og hva som er viktig å dokumentere.

VERITAKST har bred erfaring og kompetanse i forbindelse med taksering av innbo og løsøre. Vi utfører også skadeoppdrag som fjerntakst / kontortakst i hele landet - da primært på privat innbo og løsøre og driftsløsøre saker - privat og næring.

Kan du dokumentere verdiene i ditt hjem?

Les mer om innbo og løsøre - dine verdier i hjemmet - ved å trykke her.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Skadetakst | Bygningsskade | Skade på innbo og løsøre | Vannskade | Brannskade | Naturskade | Kaskoskade | Takst etter hærverk, innbrudd og tyveri
VERITAKST | Naturskadetakst | Naturskade (Image by Casey Horner)

NATURSKADETAKST

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst og Norsk Naturskadepool for taksering av naturskader

Vår takstmann takserer og bistår i naturskader - og da primært relatert til storm, stormflo og flom; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner; både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre.

Skadeårsakene som kan relateres til naturskade, definert av Norsk Naturskadepool, finnes i lov om naturskadeforsikring § 1. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Stormskader:

Ved ekstremvær og vind der vindstyrken har vært over 20,8 m/s, det vil si liten storm og oppover i kastene definert etter Beauforts vindskala. Nærmeste referansepunkt for vindmåling vil være nærmeste målestasjon til skadested. Grunnet stor spredning mellom målestasjoner må takstmann vurdere vindens skadevoldende egenskaper, og ikke ene og alene på vindstyrken på den nærmeste målestasjon (som i mange instanser kan være langt i fra skadestedet). Treffskader og skader som følge av bølge/bølgeslag vil også kunne regnes som en stormskade.

Takstmann må alltid ta stilling til værdata, geografi, topografi, bygningens konstruksjon - og hvorvidt den er svak eller ei - og skadens omfang.

Flomskader:

Det være seg ekstraordinær nedbør som fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse (vassdrag som går utover sine normale bredder), og/eller som danner villbekker i skrånende terreng som fører til ekstraordinær skade.

Ved flomskade er det viktig at takstmann gir gode beskrivelser av årsakssammenheng til oppstått skade. Det vil si at man må "gå opp skaden" for å beskrive hvor vannet kommer i fra, og/eller hvor/hvorfor vassdraget går over sine bredder. Takstmann skal ved alle flomskader levere skisse, kart (med utsnitt som viser vannets vei til skadestedet) og foto.

Stormflo:

Det er erstatningsmessig skade ved stormflo når vannstanden er høyere enn tilsvarende 5 års gjentaksintervall. Stormflo inntreffer ved en kombinasjon av høy vannstand og sterk pålandsvinds, på fagspråket beskrevet som astronomisk tidevann og et meteorologisk bidrag.

Takstmann må innhente relevante vannstandsdata fra sehavnivå.no, og ut ifra de tilgjengelige data vurdere hvorvidt det har vært stormflo eller ikke. Også ved vurdering av disse skader er det viktig å gjøre vurdering opp imot svak konstruksjon - herunder mangelfullt vedlikehold, svekkelser/bølgeslag over tid, mangelfulle avstivninger, dårlig innfestning og generell tilstand med hensyn til elde og slitasje. Forebygging av fremtidig skade medtas i rapporten hvor det er relevant.

Ytterligere info om naturskade og skadeårsakene finner du på Norsk Naturskadepool sine sider ved å klikke her.

ARVETAKST /

SKIFTETAKST

VERITAKST vurderer boets markedsverdi gjennom en uavhengig takst / verdivurdering 

VERITAKST har spesialkompteanse på takst / verdivurdering av blant annet innbo og løsøre. Vår takstmann kan bistå privatpersoner, advokater / bobestyrere og næringsforetak med takst og fordeling av bo - det være seg ved arv og skifte, eller ved samlivsbrudd.

En takst som avholdes over eiendeler i et dødsbo skal idag gjenspeile reell markedsverdi.  Markedsverdien er dog ingen fast størrelse, og er basert på takstmanns skjønn og kunnskap, innhentede opplysninger og markedsvurderinger, samt øvrig fagekspertise. Dersom partene står langt fra hverandre er en metode å avholde to uavhengige takster, og basere markedsverdien på et gjennomsnitt av de respektive takster.

 

I en tvistesak anbefales det at takstmann engasjeres av en uavhengig bobestyrer, og ikke av arvinger som har interesse av at taksten blir høy eller lav. Ved behov, der det dreier seg om spesielle objekter, kobler vi på ytterligere fagekspertise - etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

Vår takstmann kan også bistå med verditakst av bolig og eiendom i forbindelse med ovennevnte, samt ved fisjon og fusjon.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Arvetakst | Skiftetakst | Takst ved arv | Takst ved skilsmisse | Deling av bo | Innbo og løsøre | Takst ved fisjon og fusjon
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Takst ved utleie av bolig | Boligutleie | Utleiebolig | Leietaker | Relocation | Slitasje | Erstatning

TAKST VED UTLEIE AV BOLIG /

RELOCATION

Driver du med boligutleie, eller skal du leie ut bolig?

VERITAKST har lang erfaring med å dokumentere boligens tilstand før (og etter) utleie. Dette gir både utleier og leietaker en sikkerhet dersom det skulle oppstod en tvist etter eller underveis i utleieforholdet.

Vår takstmann kan hjelpe deg med å vurdere om og når noe er å anse som slitasje utover normal, påregnelig slitasje. Vi bistår i oppstått konflikt, og kan kalkulere kostnad for tilbakeføring tilbake til forventet stand. Les mer om hva du som utleier må tåle av slitasje på utleieboligen ved å klikke her.

Husleie.no gir det mange nytte artikler som omhandler mange aspekter ved boligutleie.

Vår takstmann kan også utføre dette på næringsbygg, og da vurdere om noe er å anse som slitasje utover normalen - herunder hva som vil være å anse som påregnelig.

EIERSKIFTE /

REKLAMASJONSTAKST

Har du oppdaget uventede feil og mangler med din bolig? Eller kanskje du har fått utført en jobb som ikke er i tråd med avtale, og som du ønsker å reklamere på?

Er boligen i langt dårligere forfatning enn det man burde kunne forvente? Skjulte feil eller mangler? Vår takstmann hjelper deg med å vurdere og taksere skadene, og bistå deg i eierskiftesak mot selger og i reklamasjonssaker forøvrig.

VERITAKST har spesialkompetanse innen murerarbeid, herunder også våtrom. Vår takstmann på området innehar Mesterbrev for murerfaget.

Hva innebærer takstmannens rolle ved en reklamasjonstakst:

 • Takstmann foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved det/de reklamerte forhold.

 • Takstmann vurderer årsakssammenheng og omfang av feil og mangler / skader – herunder også faktainnsamling.

 • Takstmann går igjennom gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) dersom det foreligger, og avklarer referansenivå. Referansenivået  beskriver de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.

 • For eldre bygg må takstmann ta stilling til alder og slitasje og vekte/vurdere dette opp mot hva man som kjøper kan forvente - hensynstatt generelle levetidsbetraktninger / forventet levetid for bygningsdelen(e).

 • Takstmann må foreta en grundig gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på, og feilens/mangelens vesentlighet.

 

 • Takstmann utarbeider, etter avtale med oppdragsgiver, en reparasjonsbeskrivelse og beregning av reparasjonskostnader.

       

 • De juridiske vurderinger overlates normalt til saksbehandler og/eller jurist.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Eierskifte | Eierskiftesak | Boligsalg | Boligkjøp | Reklamasjonstakst | Bolisalg | Klage på utført arbeid
VERITAKST | Takst ved sprengning | Setningsskader | Rystelser (Image by Marija Zaric)

TAKST AV SPRENGNING- OG SETNINGSSKADER

Ved grave- og sprengningsarbeider på en eiendom vil typiske skader på naboeiendommen kunne være setningsskader. Det er derfor viktig å dokumentere boligens stand, og spesielt grunnmur, før, under og etter utførte arbeid om du bor utsatt til et byggeprosjekt.

Ligger ditt bygg utsatt til i forhold til arbeider ved graving og sprengning som skal pågå på en naboeiendom så kan det være lurt å dokumentere tilstand. Dersom ikke utbygger utfører fotodokumentasjon i forkant av arbeidene via intern eller ekstern takstmann kan det være lurt å engasjere egen takstmann​ for å dokumentere tilstand - spesielt før sprengning. Da har man et godt grunnlag for å kunne si noe om hvilke skader som kan ha oppstått som følge av rystelser, og vurdere årsakssammenheng.

I tillegg vil en rystelsesmåler satt opp av utbygger eller underleverandør, det være seg på husveggen på din eiendom eller en nærliggende naboeiendom, gi viktige data for beregning av rystelser og hva bygget skal kunne tåle - gitt de geotekniske forhold og avstand til sprengningsområdet.

VERITAKST kan bistå både utbyggere, kommuner og privatpersoner i forbindelse med sprengning- og setningsskader. Vår takstmann hjelper deg å dokumentere skader før, og eventuelt etter, sprengningsarbeider. Ved skade så kan vi innhente alle relevante data som foreligger, og lage en rapport basert på de undersøkelser og funn som gjøres, og den kunnskap vi besitter på området.

Vi har takstmann med spesialkompetanse på murbygg, og som innehar Mesterbrev i murerfaget.

FUKTMÅLING /

FUKTKONTROLL FØR LUKKING AV BYGG

Fuktig kjeller? Ønsker du en nærmere utredning av fukt og omfang? VERITAKST søker og måler for fukt. Vi utfører også kontroll av fukt før lukking av bygg.

Når man søker etter fukt i vegger og gulv gjelder det å kjenne til konstruksjonen, og man må være oppmerksom på materialer fuktindikatoren kan slå ut på. Det er også viktig å bruke referansemål, og sammenligne de målingene som gjøres slik at man kan vurdere undersøkelsene i riktig sammenheng. Luftfuktigheten i rommene det måles i må også hensynstas. For slike målinger kan hygrometer / slyngehygrometer benyttes.

I en normalt "fungerende", isolert og ventilert bolig vil luftfuktigheten variere mellom 20 og 60 % relativ luftfuktighet (RF) innendørs - avhengig av boligens oppbygning, type rom og årstid. Relativ luftfuktighet (RF) er %-andelen av vann i lufta, sett i forhold til hvor mye vann det kan være i lufta ved den temperaturen. Luftfuktighet over 85 % RF regnes som høy risiko, og gir muggvekst på de fleste materialer etter relativt kort tid. Anbefalingen er å holde luftfuktigheten i rommet så lav at den er under enn 75 % på kalde flater. Les med om fukt på Inneklima.com (NAAF).

Når det gjelder måling av fukt i trevirke m.m. lyder bestemmelsen, med veiledning, slik i byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-14:

 

Produkter og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging eller forsegling at det ikke oppstår problemer med soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer eller økt avgassing.

 

Uttørking kan ta lang tid. Dette gjelder særlig ensidig uttørking av betong. Fuktinnholdet må måles for å kunne dokumentere at kravet er oppfylt.

Preaksepterte ytelser

 1. Produkter og konstruksjoner må tørkes ut, slik at fuktinnholdet i materialene kommer under kritisk verdi.

 2. For å unngå soppangrep på trevirke, må trevirke inneholde mindre enn 20 vektprosent fukt.

 3. I konstruksjoner med lav uttørkingsevne (for eksempel konstruksjoner mot terreng) må fuktinnholdet i trevirket være lavere enn 15 vektprosent fukt før innbygging.

 4. Fuktnivået må være under kritisk verdi for den aktuelle materialkombinasjonen, for å unngå nedbrytning av myknere i PVC-belegg i kombinasjon med lim eller avrettingsmasser.

Det er viktig å ikke bygge inn fukt i en bolig - det være seg både for nybygg og ved rehabiliteringsprosjekt, og sørge for at man har god kontroll på dette. Både underveis i byggeprosjektet, og ved sluttkontroll før lukking av element.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Teknisk Due Dilligence | Vedlikeholdsplan | Teknisk tilstandsanalyse | Selskapsgjennomgang ved kjøp og salg av eiendom | Næringseiendom

VEDLIKEHOLDSPLAN / TEKNISK DUE DILLIGENCE

VERITAKST utfører selskapsgjennomgang / rådgivning ved kjøp, salg og drift av næringseiendom

 • Vår takstmann foretar en vurdering av bygningens tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse

 • Vi kommer med en vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold (vedlikeholdsplan) - et viktig moment både for å beregne felleskostnader og budsjettere ut fra et fremtidig behov

 • I samarbeid med teknisk fagekspertise (for el-installasjoner, VVS, brann- og miljøteknikk) vurderes tekniske installasjoner

  • Herunder også en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold​​

 • Vår takstmann foretar en gjennomgang av lovmessige forhold og eventuell registrering av avvik, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen