top of page
VERITAKST | Naturskadetakst | Naturskade (Image by Casey Horner)

NATURSKADETAKST

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst og Norsk Naturskadepool for taksering av naturskader

Vår takstmann takserer og bistår i naturskader - og da primært relatert til storm, stormflo og flom; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner; både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre.

Skadeårsakene som kan relateres til naturskade, definert av Norsk Naturskadepool, finnes i lov om naturskadeforsikring § 1. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Stormskader:

Ved ekstremvær og vind der vindstyrken har vært over 20,8 m/s, det vil si liten storm og oppover i kastene definert etter Beauforts vindskala. Nærmeste referansepunkt for vindmåling vil være nærmeste målestasjon til skadested. Grunnet stor spredning mellom målestasjoner må takstmann vurdere vindens skadevoldende egenskaper, og ikke ene og alene på vindstyrken på den nærmeste målestasjon (som i mange instanser kan være langt i fra skadestedet). Treffskader og skader som følge av bølge/bølgeslag vil også kunne regnes som en stormskade.

Takstmann må alltid ta stilling til værdata, geografi, topografi, bygningens konstruksjon - og hvorvidt den er svak eller ei - og skadens omfang.

Flomskader:

Det være seg ekstraordinær nedbør som fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse (vassdrag som går utover sine normale bredder), og/eller som danner villbekker i skrånende terreng som fører til ekstraordinær skade.

Ved flomskade er det viktig at takstmann gir gode beskrivelser av årsakssammenheng til oppstått skade. Det vil si at man må "gå opp skaden" for å beskrive hvor vannet kommer i fra, og/eller hvor/hvorfor vassdraget går over sine bredder. Takstmann skal ved alle flomskader levere skisse, kart (med utsnitt som viser vannets vei til skadestedet) og foto.

Stormflo:

Det er erstatningsmessig skade ved stormflo når vannstanden er høyere enn tilsvarende 5 års gjentaksintervall. Stormflo inntreffer ved en kombinasjon av høy vannstand og sterk pålandsvinds, på fagspråket beskrevet som astronomisk tidevann og et meteorologisk bidrag.

Takstmann må innhente relevante vannstandsdata fra sehavnivå.no, og ut ifra de tilgjengelige data vurdere hvorvidt det har vært stormflo eller ikke. Også ved vurdering av disse skader er det viktig å gjøre vurdering opp imot svak konstruksjon - herunder mangelfullt vedlikehold, svekkelser/bølgeslag over tid, mangelfulle avstivninger, dårlig innfestning og generell tilstand med hensyn til elde og slitasje. Forebygging av fremtidig skade medtas i rapporten hvor det er relevant.

Ytterligere info om naturskade og skadeårsakene finner du på Norsk Naturskadepool sine sider ved å klikke her.

bottom of page